ماه: نوامبر 2021

چرا باید تنها نیز سفر کرد

سفر چه ارزشی دارد بدون آن کسی که در مواجهه با یک فضای مسحورکننده او را از ذوق به خود بفشارید، بدون آن عکس‌های دسته جمعی که ثابت می‌کنند چقدر جوانی ما زیباست، بدون آن مکالمات صادقانه‌ای که تنها پس از نیمه شب و زیر آسمان یک شهر دور ممکن می‌شوند، و بدون آن هجوم …